Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Author is Кирова, Таня  [Clear All Filters]
1986
Кирова, Т., 1986. Основни функции на руските и българските отрицателни местоимения от стилистично-прагматично гледище. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(3), pp.14–22.
1985
Кирова, Т., 1985. Стилистични особености в употребата на българското местоимение нещо и неговите руски съответствия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(2), pp.34–40.
Subscribe to Syndicate