Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Keyword is Events and Author is Чуканова, Йонка  [Clear All Filters]
1979
Чуканова, Й. & Григорова, А., 1979. Московски държавен педагогически институт за чужди езици „Морис Торез“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(4), pp.91–92.
Subscribe to Syndicate