Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Keyword is Events and Author is Стоименова, Весела  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ю
Стоименова, В., 2006. Юбилейна научна конференция в чест на чл.- кор. проф. Тодор Бояджиев, проф. Венче Попова и проф. Петър Пашов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 31(3), pp.171–173.
Subscribe to Syndicate