Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Keyword is Events and Author is Катуш, Елвира  [Clear All Filters]
Journal Article
Катуш, Е., 1987. 35-годишният юбилей на българистиката в Будапещенския университет „Лоранд Йотвьош“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(2), pp.124–125.
Subscribe to Syndicate