Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
2012
Христова-Шомова, И., 2012. Служебният апостол в славянската ръкописна традиция, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Савицка, И., 2012. Специфика на българската фонетика. Българска реч, 12(2–3), pp.9–13.
С детайлното описание от Елена Уханова на най-стария препис (ГИМ Син. 262).
Интервю с Анна Данилова; прев. от руски Таня Христова
Парижкова, Л., 2012. Творчески провокации за стимулиране на четенето. Образование и технологии. Иновации в обучението и познавателното развитие, 3, pp.352–357.
Илиева, Т., 2012. Тежка загуба за чешката славистика (Зое Хауптова 1929–2012). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 36(1), pp.105–110.
Постовалова, В., 2012. Теолингвистика в современном гуманитарном познании: Истоки основные идеи и направления. Magister Dixit: Научно-педагогический журнал Восточной Сибири, 4 (12). Available at: http://md.islu.ru/node/539 [Accessed 20.10.2014AD].
Степаненко, В., 2012. Теолингвистика? – Да, теолингвистика!. Вестник Иркутского государственного лингвистического университета, 2(18), pp.221 – 226. Available at: http://www.islu.ru/files/rar/2012/vestnik_iglu_2yu_18_2012.pdf [Accessed 20.10.2014AD].
Гьоте, Й.В., 2012. Фауст: трагедия в две части, София: Захарий Стоянов.
Тенев, Д., 2012. Фикция и образ. Модели, Пловдив: Жанет 45.
Велчева, Б., 2012. Христо Холиолчев на 75 години. Българска реч, 12(2–3), pp.5–8.
Загоров, В. & Златкова, П., 2012. Чети! Сподели! Бъди крачка напред!. In Л. Парижкова, ed. Книгата – нашето по-смислено настояще : Сборник с доклади от форума "Дни на книгата и авторското право в УниБИТ. София: За буквите – О писменехь, pp. 78–92.

Pages

Subscribe to Syndicate