Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 5 results:
Filters: Author is Тихова, Мария  [Clear All Filters]
1989
Тихова, М., 1989. Към синтаксиса на Римския патерик. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 13, pp.45–52.
2012
С детайлното описание от Елена Уханова на най-стария препис (ГИМ Син. 262).
Subscribe to Syndicate