Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Author is Дуйчев, Иван  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ц
Дуйчев, И., 1963. Центры византийско-славянского сотрудничества. Труды Отдела древнерусской литературы, 19, pp.107 – 129.
Б
Христова, Б. et al., 1982. Български ръкописи от ХI до XVIII век запазени в България : Своден каталог, София: Издателство на Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.
Subscribe to Syndicate