Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Т
Манкова, Й., 1981. Традиционни предсватбени обреди във Врачанско. Известия на музеите в Северозападна България, 6, pp.125–144.
Джурова, А., 1990. Томичов псалти, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Тенев, Д., 2015. Той, тя и котката. Литературен вестник, 20, p.5.
Николова, А., 1980. Тодор Д. Сарафов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(6), pp.127–128.
Пихчадзе, А.А., 1986. Типология паримейных чтений книги Исход. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 10(1), pp.20–34.
Попов, Д., 2002. Типология на схващанията за стила. Българска реч, 8(3), pp.32–39.
Попов, Б., 2004. Типология на назоваването при древните индоевропейски термини за някои опасни и хищни животни. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29(1), pp.5–23.
Кънчев, И., 1988. Типологични паралели на притежателните местоимения в испанския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(6), pp.5–12.

Pages

Subscribe to Syndicate