Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Keyword is Events and Author is Алексиева, Бистра  [Clear All Filters]
1978
Алексиева, Б. & Димова, Е., 1978. Постиженията на Съветската наука в теорията на превода. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(5), pp.95–96.
Subscribe to Syndicate