Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Keyword is Events and Author is Марина Джонова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ш
Джонова, М., 2001. Шеста научна конференция с международно участие по проблеми на българската разговорна реч. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 26(3), pp.163– 165.
Н
Джонова, М., 2001. Научна конференция в памет на доц. д-р Стайко Кабасанов Обучението по български език в началото на ХХI в. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 26(3), pp.166–168.
Subscribe to Syndicate