Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Keyword is Events and Author is Първев, Христо  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Първев, Х., 1978. Симпозиум по въпроси на българистиката. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(5), pp.91–92.
Subscribe to Syndicate