Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Keyword is Events and Author is Бояджиев, Тодор  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
М
Бояджиев, Т. & Колева, К., 1990. Международни славистични конференции в Люблин. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(2), pp.109–111.
П
Бояджиев, Т., 1994. Пета славистична конференция през 1993 г. в Люблин. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(5), pp.117–118.
Subscribe to Syndicate