Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Keyword is Events and Author is Попова, Силвия  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Л
Попова, С., 1984. Летен курс за усъвършенствуване на преподаватели по японски език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(5), pp.125–126.
Ч
Попова, С., 1986. Четвърта конференция в Париж на Европейската асоциация за японистични изследвания. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(3), pp.122–124.
Subscribe to Syndicate