Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Keyword is Events and Author is Владова, Илиана  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ш
Владова, И., 1987. Шести международен конгрес на МАПРЯЛ: Секция Разпространение на руския език и проблеми на превода. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(3), pp.125– 126.
Subscribe to Syndicate