Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Keyword is Events and Author is Бучуковска, Антония  [Clear All Filters]
Journal Article
Бучуковска, А., 1978. Трета конференция по съпоставително езико- знание в Лайпциг (немски език в съпоставка със славянските езици). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(1), pp.84–87.
Subscribe to Syndicate