Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Keyword is Events and Author is Вълчев, Боян  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Т
Вълчев, Б., 1988. Трета национална младежка школа Съвременни проблеми на езикознанието и литературознанието в Шумен. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(1), p.128.
Вълчев, Б., 1986. Трети българо-скандинавски симпозиум във Варна. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(4), pp.120–121.
Subscribe to Syndicate