Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6 results:
Filters: Author is Билярски, Иван  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Билярски, И., 1996. Нова книга за Добруджа през Средновековието. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 20(4), pp.82–83.
Билярски, И. & Барабаш, Е., 2005. Славянските ръкописи от Ставрополеос (Букурещ). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 29(1), pp.84–106.
Subscribe to Syndicate