Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Keyword is Events and Author is Бенатова, Паулина  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Бенатова, П., 1977. Пунктуацията в английски и чешки език – лекция на професор Ян Фирбас. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 2(4–5), pp.235–236.
Т
Бенатова, П., 1980. Теоретична конференция Проблеми на превода от български на чужди езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(6), pp.125–126.
Subscribe to Syndicate