Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Keyword is Events and Author is Олга Младенова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
М
Младенова, О., 1985. Златна докторска диплома на Виенския университет за акад. Владимир Георгиев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(1), p.128.
Младенова, О., 1981. Втори българо-румънски симпозиум. Секция лингвистика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(1), pp.137–139.
Subscribe to Syndicate