Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Keyword is Events and Author is Спасова-Михайлова, Сийка  [Clear All Filters]
Journal Article
Спасова-Михайлова, С., 1980. Симпозиум по въпросите на семасиологията на славянските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(2), pp.79–81.
Subscribe to Syndicate