Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Keyword is Events and Author is Недкова, Радостина  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Н
Недкова, Р., 1985. Национална младежка школа Актуални проблеми на обучението и възпитанието на чуждестранните учащи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(2), pp.123–126.
Недкова, Р., 1983. Семинар по контрастивна лингвистика в София. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(5), p.130.
Subscribe to Syndicate