Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Keyword is Events and Author is Григорова, Петя  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Григорова, П., 1989. Семинар по социология в София (Секция Социолинг- вистика). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(2), pp.122–123.
Subscribe to Syndicate