Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
У
Карпов, В.А., 1976. Употреба на предлозите в български и белоруски текстове. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), pp.20–26.
Стефанов, В., 2007. Университетът. Българска реч, 13(1), pp.5–10.
Благоева, Д., 2003. Универбизацията в най-новото славянско словообразуване (върху материал от българския, руския и чешкия език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 28(3), pp.5–21.
Рупчев, Г., 1982. Уморени от чудото : Стихове , Пловдив: Христо Г. Данов.
Влахова, Р., 1996. Умението да отказваме. Българска реч, 2(1), pp.35–37.
Димова, А., 2000. Увод в теорията на превода, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“.
Богранд, Рдьо, 1995. Увод в текстовата лингвистика, София: Софийски университет.
Русинов, Р., 1995. Убийство по поръчка. Българска реч, 1(4), pp.29–30.
Не поръчково убийство, а убийство по поръчка или поръчано убийство.
Т
Флук, В., 2003. Търсенето на дистанция: Негация и негативност в литературната теория на Волфганг Изер. In А. Кьосев & Ковачев, О., eds. Четенето в епохата на компютри, медии и Интернет. София: Фигура, pp. 160 – 202.
Радева, В., 2000. Търпим или търпелив. Българска реч, 6(1–2), pp.40–41.

Pages

Subscribe to Syndicate