Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6011 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ц
Цветкова, М., 1989. Интерпретация на вариативност при изразяване на количествена характеристика в българския и полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(4), pp.11–17.
Цветкова, Н. & Рошкева, Р., 2006. Сватбите в Русе през първата половина на ХХ в. In Делници и празници в живота на българина. Сборник, посветен на 30-годишнината на Етнографския музей - Варна. Варна: Зограф, pp. 383–398.
Цветанова, М., 2010. Език, чувствителност, морал .. Българска реч, 16(1-2), pp.31 – 34.
Част от „Език, чувствителност, морал – какво слушаме и как говорим“
Цвайг, С., 1984. Портрети на европейски писатели, София: Наука и изкуство.
Цвайг, С., 1989. Избрани творби в пет тома, София: Народна култура.
Цанков, К., 1994. Социолингвистика и речев етикет, Велико Търново: Знак '94.
Цанков, К., 1988. Речев етикет, София: Народна просвета.
Цанков, К., 1998. Езикова култур, Велико Търново: Абагар.
Цанева, Н., 1979. По въпроса за копулативността на чешкия глагол mít в съпоставителен план с българския глагол имам. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(1), pp.57–59.
Цанева, М., 2000. 150 години от рождението на Иван Вазов. Българска реч, 6(1–2), pp.13–15.
Цанев, Ц., 1986. Принос в старобългаристиката. Шуменска заря, 182, p.3.
Цанев, Ц., Тихова, М. & Владимирова-Аладжoва, Д., 1994. Великопреславски научен събор. Palaeobulgarica / Старобългаристика, {ХVІІІ}, pp.110–114.
Цанев, Ц., Тихова, М. & Владимирова-Аладжoва, Д., 1994. Великопреславски научен събор. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18(1), pp.110–114.

Pages

Subscribe to Syndicate