Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Keyword is Events and Author is Щернеман, Райнхард  [Clear All Filters]
1981
Щернеман, Р., 1981. Втори международен семинар на лингвистите от катедрите по германистика в ГДР. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(2), pp.136–137.
Subscribe to Syndicate