Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Keyword is Events and Author is Чаушев, Асен  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Чаушев, А., 1980. Българо-френски симпозиум по съпоставително езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(5), pp.120–123.
П
Парашкевов, Б., Чаушев, А. & Стаменов, Х., 2006. Публична среща-дискусия относно транслитерацията на българските имена на латиница. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 31(3), pp.173–174.
Subscribe to Syndicate