Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Keyword is Events and Author is Попова, Мария  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Попова, М., 1979. Първа национална конференция по езиково строителство. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(2), pp.104–108.
Subscribe to Syndicate