Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Keyword is Events and Author is Пандова, Росица  [Clear All Filters]
Journal Article
Пандова, Р., 1985. Втора национална конференция по теория и практика на научния и научно-техническия текст с международно участие. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, Х(1), pp.120–121.
Пандова, Р., 1984. Летен езиков курс в Монпелие. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(1), pp.125–126.
Subscribe to Syndicate