Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Keyword is Events and Author is Благоева, Диана  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
М
Аврамова, Ц. & Благоева, Д., 2004. Международна конференция в Прага за интернационализмите в новата лексика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29(2), pp.145–147.
Subscribe to Syndicate