Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Keyword is Events and Author is Парашкевов, Борис  [Clear All Filters]
2006
Парашкевов, Б., Чаушев, А. & Стаменов, Х., 2006. Публична среща-дискусия относно транслитерацията на българските имена на латиница. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 31(3), pp.173–174.
Subscribe to Syndicate