Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Keyword is Events and Author is Пашов, Петър  [Clear All Filters]
Journal Article
Пашов, П., 1981. Работата на Секцията по езикознание на Всесъюзната конференция на тема Съветска българистика. Постижения и перспективи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), pp.309–313.
Subscribe to Syndicate