Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Keyword is Events and Author is Балтова, Юлия  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Балтова, Ю., 1984. Първа работна среща на колектива за Българо-полска съпоставителна граматика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(2), pp.121–122.
Балтова, Ю., 1985. Първи международен симпозиум по съпоставително изучаване на славянското словообразуване. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(5), pp.122–123.
Subscribe to Syndicate