Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Keyword is Events and Author is Петрова, Лиана  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Петрова, Л., 1989. Първи випуск унгарска филология в Софийския университет „Климент Охридски“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(6), pp.89–90.
Subscribe to Syndicate