Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Keyword is Events and Author is Михайлов, Камен  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Е
Михайлов, К., 2009. Езиковедската проблематика в две международни славистични конференции. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34(2), pp.133–135.
Subscribe to Syndicate