Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Keyword is Events and Author is Приматарова-Милчева, Антоанета  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Приматарова-Милчева, А., 1987. Първа международна конференция по проблеми на аргументацията в Амстердам. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(4), pp.124–125.
Subscribe to Syndicate