Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Keyword is Events and Author is Начева, Мира  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Н
Начева, М., 1989. Международен симпозиум Модели на значението във Варна. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(6), pp.86–88.
Начева, М., 1987. Списание Наше ржеч на седемдесет години. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(6), pp.96–97.
Subscribe to Syndicate