Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Keyword is Events and Author is Леонидова, Мария  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
В
Леонидова, М., 1983. Втори международен симпозиум по фразеология. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(5), pp.124–126.
Subscribe to Syndicate