Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Keyword is Events and Author is Младенова, Дарина  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
М
Младенова, Д., 2009. Конференция Глаголната система на балканските езици – наследство и неология. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, ХХХIV(3), pp.158–162.
Subscribe to Syndicate