Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Keyword is Events and Author is Колев, Георги  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Колев, Г., 1989. Балканистична конференция в София. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(1), pp.122–123.
П
Колев, Г., 1987. Първа диалектоложка конференция у нас. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(4), pp.123–124.
Subscribe to Syndicate