Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Keyword is Events and Author is Георгиева, Мария  [Clear All Filters]
Journal Article
Георгиева, М. & Йорданова, Й., 1990. Пета международна конференция в Полша по чуждоезиково обучение. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(1), pp.116–117.
Subscribe to Syndicate