Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Author is Matasović, Ranko  [Clear All Filters]
2010
Matasović, R., 2010. In Memoriam: Dalibor Brozović. Journal of Slavic linguistics, (18), pp.3–5.
2008
Matasović, R., 2008. Poredbenopovijesna gramatika hrvatskoga jezika 1st ed., Zagreb: Matica hrvatska.
3 karte, tablice, kazalo hrvatskih riječi, kazalo osoba, bibliografija
Subscribe to Syndicate