Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 71 results:
Filters: Author is Попов, Георги  [Clear All Filters]
1995
Стойкова, А. & Попов, Г., 1995. Кнежа, Ищван. In Кирило-Методиевска енциклопедия. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 351–352.
Попов, Г., 1995. Майер, Карл. In Кирило-Методиевска енциклопедия. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 584–585.
1989
Попов, Г., 1989. Химнографското творчество на Климент Охридски. In Втори международен конгрес по българистика. Доклади. София: БАН.
1986
Попов, Г., 1986. Константин Преславски. Родолюбие, 10(46), pp.34–37.
Попов, Г., 1986. Проучвания върху личността и творчеството на Константин Преславски. За буквите. Кирило-Методиевски вестник, 12, pp.6–7.

Pages

Subscribe to Syndicate