Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 41 results:
Filters: Author is Василка Радева  [Clear All Filters]
2001
Шопов, Р. & Вълкова, С., 2001. Съдбата като перфомативен акт?. In В. Радева, ed. Българският език през XX век. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", Пенсофт, pp. 335-341.
2004
Anon., 2004. Деминутиви и лексикална номинация. In Българистични студии. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 114-122.
2006
Радева, В., 2006. Научна конференция в Берлин, посветена на словообразувателната проблематика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 31(1), pp.155–158.
2014
Радева, В., 2014. Оферта и анонс. Българска реч, 20(1), pp.111-112.

Pages

Subscribe to Syndicate