Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 71 results:
Filters: Author is Попов, Георги  [Clear All Filters]
Journal Article
Същото е публикувано и в: [bib]Давидов1983[/bib]
Попов, Г., 1986. Константин Преславски. Родолюбие, 10(46), pp.34–37.
Публикация в съкратен вариант на първата част на доклада, изнесен на Международната научна конференция на тема "Преславска книжовна школа", Шумен, септември 1981
Публикация в съкратен вариант на първата част на доклада, изнесен на Международната научна конференция на тема "Преславска книжовна школа", Шумен, септември 1981
Попов, Г., 1998. Канон за Рождество Христово от Константин Преславски. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22(4), pp.3–26.
Попов, Г., 1978. За едно споменаване на триезичници в Битолския триод. Старобългарска литература, 3, pp.86–90.
Филологически изследвания в чест на Климентина Иванова за нейната 65-годишнина
Попов, Г., 2006. Азбучната молитва - класическо произведение на средновековната българска литература. Славянски глас. Годишник на славянското дружество в България, 1, pp.45–53.
Публикация в съкратен вариант на доклада, изнесен на Четвъртия международен колоквиум по старобългаристика, София, август 1985
Book Chapter
Попов, Г., 1989. Химнографското творчество на Климент Охридски. In Втори международен конгрес по българистика. Доклади. София: БАН.
Попов, Г., 2010. Химнографията на св. Йоан Златоуст в древното славянско ръкописно наследство. In Βυζαντινο-σλαβικά σπαράγματα. Χαριστήριος τόμος στον Ομότιμο Καθηγητή Ι. Ταρνανίδη. Θεσσαλονίκη, pp. 31–43.
Попов, Г., 2003. Химнография старобългарска през IX-X в. In Кирило-Методиевска енциклопедия. София: БАН, pp. 400–414.
Попов, Г., 2003. Триоден фрагмент. In Кирило-Методиевска енциклопедия. София: БАН, pp. 178–180.
Попов, Г., 2003. Триод. In Кирило-Методиевска енциклопедия. София: БАН, pp. 169–178.

Pages

Subscribe to Syndicate