Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 28 results:
Filters: Author is Максим Сл. Младенов  [Clear All Filters]
Journal Article
Младенов, М.Сл., 1983. Трети българо-румънски симпозиум. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(3), pp.125–126.
Младенов, М.Сл., 1984. Форми змия и зъмя в историята на българския език. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 8(1), pp.97–107.

Pages

Subscribe to Syndicate