Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 71 results:
Filters: Author is Попов, Георги  [Clear All Filters]
Book Chapter
Попов, Г., 1989. Химнографското творчество на Климент Охридски. In Втори международен конгрес по българистика. Доклади. София: БАН.
Journal Article
Публикация в съкратен вариант на доклада, изнесен на Четвъртия международен колоквиум по старобългаристика, София, август 1985
Попов, Г., 2006. Азбучната молитва - класическо произведение на средновековната българска литература. Славянски глас. Годишник на славянското дружество в България, 1, pp.45–53.
Филологически изследвания в чест на Климентина Иванова за нейната 65-годишнина
Попов, Г., 1978. За едно споменаване на триезичници в Битолския триод. Старобългарска литература, 3, pp.86–90.
Попов, Г., 1998. Канон за Рождество Христово от Константин Преславски. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22(4), pp.3–26.
Публикация в съкратен вариант на първата част на доклада, изнесен на Международната научна конференция на тема "Преславска книжовна школа", Шумен, септември 1981
Публикация в съкратен вариант на първата част на доклада, изнесен на Международната научна конференция на тема "Преславска книжовна школа", Шумен, септември 1981
Попов, Г., 1986. Константин Преславски. Родолюбие, 10(46), pp.34–37.
Същото е публикувано и в: [bib]Давидов1983[/bib]

Pages

Subscribe to Syndicate