Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 71 results:
Filters: Author is Попов, Георги  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
М
Попов, Г., 1995. Майер, Карл. In Кирило-Методиевска енциклопедия. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 584–585.
Н
О
Попов, Г., 1982. О наличии древнеболгарской гимнографической части в триоди. In Язык и письменность древнеболгарского периода. Москва: Наука, pp. 122–131.
П
Попов, Г., 2004. Проникновен изследовател на старобългарското поетическо наследство. In Проблеми на старобългарската поезия. София: Боян Пенев, pp. 11–13.
Попов, Г., 1986. Проучвания върху личността и творчеството на Константин Преславски. За буквите. Кирило-Методиевски вестник, 12, pp.6–7.
Попов, Г., 1996. Проф. д-р Ото Кронщайнер. Българистика и българисти, pp.5–10.
Р
Попов, Г., 1979. Ранна употреба на предлога ЗА при обектно (делиберативно) отношение. In Изследвания върху историята и диалектите на българския език. Сборник в памет на чл.-кор. Кирил Мирчев. София: БАН, pp. 286–288.
С
Попов, Г., 2006. Свети Наум като химнописец. In Свети Наум Охридски - живот и дело. Скопjе, pp. 31–41.

Pages

Subscribe to Syndicate