Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6011 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Я
Янакиев, М., 1982. Роман Якобсон (1896–1982). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(6), pp.79–81.
Янакиев, М., 1997. Самуил Борисович Бернщейн (1911–1997). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(4), pp.144–146.
Якобсон, Р., 1989. О фонеме. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(2), pp.25–39.
Яворская, Г., 1995. Международный семинар Язык тоталитарного общества (Киев, 1994). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(3), p.116.
Ю
Юхас, П., 1981. Прабългарски думи в днешния унгарски и български език. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5(2), pp.3–18.
Юхас, П., 1981. Прабългарски думи в днешния унгарски и български език. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5(2), pp.3–18.
Юнг, К., 1993. Психологически типове. In Избрано, книга 2. Плевен: Евразия-Абагар.
Юнг, К., 1993. Връзките между Аза и несъзнаваното. In Избрано, книга 1. Плевен: Евразия-Абагар.
Щ
Щипков, А., 2002. Религиозная журналистика — журналистика экспертная. Religare.ru: Портал „Религия и СМИ“. Available at: http://www.religare.ru/2_1260.html [Accessed 20.10.2014AD].
Щернеман, Р., 1978. Конфронтативна лингвистика, частна граматика и теория на езика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(1), pp.19–29.
Щернеман, Р., 1981. Втори международен семинар на лингвистите от катедрите по германистика в ГДР. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(2), pp.136–137.
Щепкин, В.Н., 1903. Саввина книга, Санкт-Петербург: Императорская Академия наук.
Щепкин, В.Н., 1967. Русская палеография 2nd ed., Москва: Наука.
1. изд. Учебник русской палеографии. Москва, 1918.

Pages

Subscribe to Syndicate