Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 70 results:
Filters: Author is Попов, Георги  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Публикация в съкратен вариант на първата част на доклада, изнесен на Международната научна конференция на тема "Преславска книжовна школа", Шумен, септември 1981
Попов, Г., 1982. Битолски триод. In Речник на българската литература. София: БАН.
Попов, Г., 1982. О наличии древнеболгарской гимнографической части в триоди. In Язык и письменность древнеболгарского периода. Москва: Наука, pp. 122–131.
Публикация в съкратен вариант на доклада, изнесен на Четвъртия международен колоквиум по старобългаристика, София, август 1985
Попов, Г., 1986. Константин Преславски. Родолюбие, 10(46), pp.34–37.
Попов, Г., 1986. Проучвания върху личността и творчеството на Константин Преславски. За буквите. Кирило-Методиевски вестник, 12, pp.6–7.
Попов, Г., 1989. Химнографското творчество на Климент Охридски. In Втори международен конгрес по българистика. Доклади. София: БАН.
Попов, Г., 1996. Проф. д-р Ото Кронщайнер. Българистика и българисти, pp.5–10.

Pages

Subscribe to Syndicate