Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Шопов, Радко  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ш
Шопов, Р. & Вълкова, С., 2001. Съдбата като перфомативен акт?. In В. Радева, ed. Българският език през XX век. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", Пенсофт, pp. 335-341.
Subscribe to Syndicate